C Primer Plus 第六版 编程练习第十章答案 最新出炉

2020-10-25 734点热度 1人点赞 0条评论

寻找志同道合的学习伙伴,请访问我的个人网页.
该内容同步发布在CSDN耳壳网.

提示

主要掌握传统方法以及变长方法编写二维数组的原函数、操作、调用、回传

1.修改程序清单10.7的rain.c程序,用指针进行计算(仍然要声明并初始化数组)。

// 10.1
#include<stdio.h>
#define YEARS 5   //年数
#define MONTHS 12  //一年中发的月数

int main(void)
{
  const float rain[YEARS][MONTHS] =
  {
    { 4.3, 4.3, 4.3, 3.0, 2.0, 1.2, 0.2, 0.2, 0.4, 2.4, 3.5, 6.6 },
    { 8.5, 8.2, 1.2, 1.6, 2.4, 0.0, 5.2, 0.9, 0.3, 0.9, 1.4, 7.3 },
    { 9.1, 8.5, 6.7, 4.3, 2.1, 0.8, 0.2, 0.2, 1.1, 2.3, 6.1, 8.4 },
    { 7.2, 9.9, 8.4, 3.3, 1.2, 0.8, 0.4, 0.0, 0.6, 1.7, 4.3, 6.2 },
    { 7.6, 5.6, 3.8, 2.8, 3.8, 0.2, 0.0, 0.0, 0.0, 1.3, 2.6, 5.2 }
  };
  int year, month;
  float subtot, total;
  const float (*ptr) [MONTHS] = rain;

  printf(" YEAR    RAINFALL(inches)\n");
  for(year = 0, total = 0; year < YEARS; year++){
    for(month = 0, subtot = 0; month < MONTHS; month++)
      subtot += *(*(ptr + year) + month);
    printf("%5d %15.1f\n", 2010 + year, subtot);
    total += subtot;
  }
  printf("\nThe yearly average is %.1f inches.\n\n", total / YEARS);
  printf("MONTHLY AVERAGE:\n\n");
  printf(" Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct ");
  printf(" Nov Dec\n");

  for(month = 0; month < MONTHS; month++){
    for(year = 0, subtot = 0; year < YEARS; year++)
      subtot += *(*(ptr + year) + month);
    printf("%4.1f ", subtot / YEARS);
  }
  printf("\n");

  return 0;
}

2.编写一个程序,初始化一个double类型的数组,然后把该数组的内容拷贝至3个其他数组中(在main()中声明这4个数组)。使用带数组表示法的函数进行第1份拷贝。使用带指针表示法和指针递增的函数进行第2份拷贝。把目标数组名、源数组名和待拷贝的元素个数作为前两个函数的参数。第3个函数以目标数组名、源数组名和指向源数组最后一个元素后面的元素的指针。也就是说,给定以下声明,则函数调用如下所示:

double source[5] = {1.1, 2.2, 3.3, 4.4, 5.5};

double target1[5];

target2[5];

double target3[5];

copy_arr(target1, source, 5);

copy_ptr(target2, source, 5);

copy_ptrs(target3, source, source + 5)

// 10.2
#include<stdio.h>
void copy_arr(double target[], double sour[], int n);
void copy_ptr(double * target, double * sour, int n);
void copy_ptrs(double * target, double * sour, double * sour_end);

int main(void)
{
  double source[5] = {1.1, 2.2, 3.3, 4.4, 5.5};
  double target1[5];
  double target2[5];
  double target3[5];

  copy_arr(target1, source, 5);
  copy_ptr(target2, source, 5);
  copy_ptrs(target3, source, source + 5);

  return 0;
}

void copy_arr(double target[], double sour[], int n)
{
  for(int i = 0; i < n; i++){
    target[i] = sour[i];
    printf("%4.1lf", target[i]);
  }
  putchar('\n');
}

void copy_ptr(double * target, double * sour, int n)
{
  //法1
  // for(int i = 0; i < n; i++){
  //   *target = *sour;
  //   printf("%4.1lf", *target);
  //   target++;;
  //   sour++;
  // }
  //法2
  // for(double * p = sour; p < sour + n; p++){
  //   *target = *p;
  //   printf("%4.1lf", *target);
  // }
  //法3
  for(int i = 0; i < n; i++){
    *(target + i) = *(sour + i);
    printf("%4.1lf", *(target + i));
  }
  putchar('\n');
}

void copy_ptrs(double * target, double * sour, double * sour_end)
{
  for(double * i = sour; i < sour_end; i++){
    *target = *i;
    printf("%4.1lf", *target);
  }
}

3.编写一个函数,返回储存在int类型数组中的最大值,并在一个简单的程序中测试该函数。

// 10.3
#include<stdio.h>
#define LEN 12
int largest_num(const int * arr, int n);

int main(void)
{
  const int list[LEN] = {1, 2, 34, 465, 5, 3, 454, 3, 5, 9, 433, 10};

  printf("The largest number is: %d", largest_num(list, LEN));

  return 0;
}

int largest_num(const int * arr, int n)
{
  int max;

  max = *arr;
  for(int i = 0; i < n; i++){
    if(*(arr + i) > max)
      max = *(arr + i);
  }

  return max;
}

4.编写一个函数,返回储存在double类型数组中最大值的下标,并在一个简单的程序中测试该函数。

// 10.4
#include<stdio.h>
int get_max_index(const int * arr, int n);

int main(void)
{
  const int list[12] = {100000000, 2, 34, 465, 5, 3, 454, 3, 5, 9, 433, 10};

  printf("The index of largest number is: %d", get_max_index(list, 12));

  return 0;
}

int get_max_index(const int * arr, int n)
{
  int index, max;

  max = *arr;
  for(int i = 0; i < n; i++){
    if(*(arr + i) >= max){
      max = *(arr + i);
      index = i;
    } 
  }

  return index;
}

5.编写一个函数,返回储存在double类型数组中最大值和最小值的差值,并在一个简单的程序中测试该函数。

与前面类似,不用浪费时间了

6.编写一个函数,把double类型数组中的数据倒序排列,并在一个简单的程序中测试该函数。

// 10.6 
#include<stdio.h>
#define LEN 12
void sort_reverse(double * arr, int n);

int main(void)
{
  double list[LEN] = { 1, 5, 3, 8, 12, 6, 0, 45, 9, 34, 45,67 };

  sort_reverse(list, LEN);
  for(int i = 0; i < LEN; i++)
    printf("%4g", list[i]);

  return 0;
}

void sort_reverse(double * arr, int n)
{
  int temp;

  for(int i = 0; i < n; i++){
    for(int j = 0; j < n - i - 1; j++){
      if(*(arr + j) < *(arr + j + 1)){
        temp = *(arr + j);
        *(arr + j) = *(arr + j + 1);
        *(arr + j + 1) = temp;
      }
    }

  }
}

7.编写一个程序,初始化一个double类型的二维数组,使用编程练习2中的一个拷贝函数把该数组中的数据拷贝至另一个二维数组中(因为二维数组是数组的数组,所以可以使用处理一维数组的拷贝函数来处理数组中的每个子数组)。

// 10.7 - 法一 在第二题的基础上
#include<stdio.h>
#define ROWS 4
#define COLS 3
void copy_ptr(double * t, double * s, int n);

int main(void)
{
  double source[ROWS][COLS] = { {1, 5, 3}, {8, 12, 6}, {0, 45, 9}, {34, 45,67} };
  double target[ROWS][COLS];

  for(int i = 0; i < ROWS; i++)
    copy_ptr(*(target + i), *(source + i), COLS);

  for(int i = 0; i < ROWS; i++){
    for(int j = 0; j < COLS; j++)
      printf("%4g", target[i][j]);
    putchar('\n');
  } 

  return 0;
}

void copy_ptr(double * t, double * s, int n)
{
  for(int i = 0; i < n; i++)
    *(t + i) = *(s + i);
}// 10.7 - 法二 重新编写二维数组复制函数
#include<stdio.h>
#define ROWS 4
#define COLS 3
void copy_ptr2d(double (*t)[COLS], double (*s)[COLS], int rows);

int main(void)
{
  double source[ROWS][COLS] = { {1, 5, 3}, {8, 12, 6}, {10, 45, 9}, {34, 5, 13} };
  double target[ROWS][COLS];

  copy_ptr2d(target, source, ROWS);

  for(int i = 0; i < ROWS; i++){
    for(int j = 0; j < COLS; j++)
      printf("%4g", target[i][j]);
    putchar('\n');
  } 

  return 0;
}

void copy_ptr2d(double (*t)[COLS], double (*s)[COLS], int rows)
{
  for(int i = 0; i < rows; i++){
    for(int j = 0; j < COLS; j++)
      *(*(t + i) + j) = *(*(s + i) + j);
      //t[i][j] = s[i][j];
  }
}

8.使用编程练习2中的拷贝函数,把一个内含7个元素的数组中第3~第5个元素拷贝至内含3个元素的数组中。该函数本身不需要修改,只需要选择合适的实际参数(实际参数不需要是数组名和数组大小,只需要是数组元素的地址和待处理元素的个数。

// 10.8
#include<stdio.h>
#define LEN 7
void copy_ptr(double * t, double * s, int n);

int main(void)
{
  double source[LEN] = { 1, 5, 3, 8, 12, 6, 45 };
  double target[3];

  //copy_ptr(target, &source[2], 3);
  copy_ptr(target, source + 2, 3);
  for(int i = 0; i < 3; i++)
    printf("%4g", target[i]);

  return 0;
}

void copy_ptr(double * t, double * s, int n)
{
  for(int i = 0; i < n; i++)
    *(t + i) = *(s + i);
}

9.编写一个程序,初始化一个double类型的3×5二维数组,使用一个处理变长数组的函数将其拷贝至另一个二维数组中。还要编写一个以变长数组为形参的函数以显示两个数组的内容。这两个函数应该能处理任意N×M数组(如果编译器不支持变长数组,就使用传统C函数处理N×5的数组)。

// 10.9
#include<stdio.h>
#define ROWS 3
#define COLS 5
void copy_array(int rows, int cols, double target[rows][cols], double source[rows][cols]);
void show_array(int rows, int cols, double arr[rows][cols]);

int main(void)
{
  double arr[ROWS][COLS] =
  {
    { 4.3, 4.3, 4.3, 3.0, 2.0 },
    { 8.5, 8.2, 1.2, 1.6, 2.4 },
    { 9.1, 8.5, 6.7, 4.3, 2.1 }
  };
  double tar[ROWS][COLS];

  copy_array(ROWS, COLS, tar, arr);
  show_array(ROWS, COLS, arr);
  putchar('\n');
  show_array(ROWS, COLS, tar);
}

void copy_array(int rows, int cols, double target[rows][cols], double source[rows][cols])
{
  for(int i = 0; i < rows; i++){
    for(int j = 0; j < cols; j++)
      target[i][j] = source[i][j];
  }
}

void show_array(int rows, int cols, double arr[rows][cols])
{
  for(int i = 0; i < rows; i++){
    for(int j = 0; j < cols; j++)
      printf("%4.1lf", arr[i][j]);
    putchar('\n');
  }
}

10.编写一个函数,把两个数组中相对应的元素相加,然后把结果储存到第 3 个数组中。也就是说,如果数组1中包含的值是2、4、5、8,数组2中包含的值是1、0、4、6,那么该函数把3、4、9、14赋给第3个数组。函数接受3个数组名和一个数组大小。在一个简单的程序中测试该函数。

思路跟之前类似,前面的搞懂了就行,勿浪费时间

11.编写一个程序,声明一个int类型的3×5二维数组,并用合适的值初始化它。该程序打印数组中的值,然后各值翻倍(即是原值的2倍),并显示出各元素的新值。编写一个函数显示数组的内容,再编写一个函数把各元素的值翻倍。这两个函数都以数组名和行数作为参数。

思路跟之前类似,前面的搞懂了就行,勿浪费时间

12.重写程序清单10.7的rain.c程序,把main()中的主要任务都改成用函数来完成。

// 10.12
#include<stdio.h>
#define YEARS 5   //年数
#define MONTHS 12  //一年中发的月数
float year_average(float arr[][MONTHS], int years);
float month_average(float (*arr)[MONTHS], int years);


int main(void)
{
  float rain[YEARS][MONTHS] =
  {
    { 4.3, 4.3, 4.3, 3.0, 2.0, 1.2, 0.2, 0.2, 0.4, 2.4, 3.5, 6.6 },
    { 8.5, 8.2, 1.2, 1.6, 2.4, 0.0, 5.2, 0.9, 0.3, 0.9, 1.4, 7.3 },
    { 9.1, 8.5, 6.7, 4.3, 2.1, 0.8, 0.2, 0.2, 1.1, 2.3, 6.1, 8.4 },
    { 7.2, 9.9, 8.4, 3.3, 1.2, 0.8, 0.4, 0.0, 0.6, 1.7, 4.3, 6.2 },
    { 7.6, 5.6, 3.8, 2.8, 3.8, 0.2, 0.0, 0.0, 0.0, 1.3, 2.6, 5.2 }
  };

  year_average(rain, YEARS);
  month_average(rain, YEARS);

  return 0;
}

float year_average(float arr[][MONTHS], int years)
{
  float subtot = 0;
  float total = 0;
  int year;

  printf(" YEAR    RAINFALL(inches)\n");
  for(year = 0; year < years; year++){
    subtot = 0;
    for(int month = 0; month < MONTHS; month++)
      subtot += arr[year][month];
    printf("%5d %15.1f\n", 2010 + year, subtot);
    total += subtot;
  }
  printf("\nThe yearly average is %.1f inches.\n\n", total / years);
}

float month_average(float (*arr)[MONTHS], int years)
{
  float subtot;

  printf("MONTHLY AVERAGE:\n\n");
  printf(" Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct ");
  printf(" Nov Dec\n");

  for(int month = 0; month < MONTHS; month++){
    subtot = 0;
    for(int year = 0; year < years; year++)
      subtot += arr[year][month];
    printf("%4.1f ", subtot / (float)years);
  }
}

13.编写一个程序,提示用户输入3组数,每组数包含5个double类型的数(假设用户都正确地响应,不会输入非数值数据)。该程序应完成下列任务。

a.把用户输入的数据储存在3×5的数组中 b.计算每组(5个)数据的平均值 c.计算所有数据的平均值 d.找出这15个数据中的最大值 e.打印结果 每个任务都要用单独的函数来完成(使用传统C处理数组的方式)。 完成任务b,要编写一个计算并返回一维数组平均值的函数,利用循环调用该函数3次。对于处理其他任务的函数,应该把整个数组作为参数,完成任务c和d的函数应把结果返回主调函数

// 10.13 没看到后面的要求就开始写代码了,到14题才发现还有别的要求。想了下实现思路,b的要求实际上类似于第7、8题;c的要求也很简单,前面都做过。故不改代码了。
#include<stdio.h>
#define ROWS 3
#define COLS 5
void get_arr2d(double t[][COLS]);
void average_rows(double (*arr)[COLS], int rows);
double get_max(double (*arr)[COLS], int rows);

int main(void)
{
  double array[ROWS][COLS];
  double max;

  get_arr2d(array);
  //打印验证
  putchar('\n');
  for(int i = 0; i < ROWS; i++){
    for(int j = 0; j < COLS; j++)
      printf("%4g", array[i][j]);
    putchar('\n');
  } 
  average_rows(array, ROWS);
  max = get_max(array, ROWS);
  printf("\n\nThe largest number is: %g", max);

  return 0;
}

//想将二维数组传回,可以放在形参中,而不用 return
void get_arr2d(double t[][COLS])
{
  double num;

  for(int j = 0; j < ROWS; j++){  
    printf("Enter five numbers: ");
    for(int i = 0; i < COLS; i++){
      scanf("%lf", &num);
      t[j][i] = num;
    }
  }
}

//计算每行平均值
void average_rows(double (*arr)[COLS], int rows)
{
  double total = 0, subtotal;
  int row;

  printf("\nAVERAGE every ROW:\n\n");
  for(row = 0; row < ROWS; row++){
    subtotal = 0;
    for(int col = 0; col < COLS; col++)
      subtotal += arr[row][col];
    total += subtotal;
    printf("%2d:%.1lf\n", row, subtotal / COLS);
  }
  printf("\nThe average of all numbers: %.1lf: ", total / (rows * COLS));
}

//找出最大值
double get_max(double (*arr)[COLS], int rows)
{
  double max;

  max = **arr;
  for(int row = 0; row < rows; row++){
    for(int col = 0; col < COLS; col++){
      if(arr[row][col] > max)
        max = arr[row][col];
    }
  }
  return max;
}

14.以变长数组作为函数形参,完成编程练习13

// 10.14
#include<stdio.h>
#define ROWS 3
#define COLS 5
void get_arr2d(int row, int col, double t[row][col]);
void average_rows(int row, int col, double t[row][col]);
double get_max(int row, int col, double t[row][col]);

int main(void)
{
  double array[ROWS][COLS];
  double max;

  get_arr2d(ROWS, COLS, array);
  //打印验证
  putchar('\n');
  for(int i = 0; i < ROWS; i++){
    for(int j = 0; j < COLS; j++)
      printf("%4g", array[i][j]);
    putchar('\n');
  } 
  average_rows(ROWS, COLS, array);
  max = get_max(ROWS, COLS, array);
  printf("\n\nThe largest number is: %g", max);

  return 0;
}

//想将二维数组传回,可以放在形参中,而不用 return
void get_arr2d(int row, int col, double t[row][col])
{
  double num;

  for(int j = 0; j < row; j++){  
    printf("Enter five numbers: ");
    for(int i = 0; i < col; i++){
      scanf("%lf", &num);
      t[j][i] = num;
    }
  }
}

//计算每行平均值
void average_rows(int row, int col, double t[row][col])
{
  double total = 0, subtotal;
  int i;

  printf("\nAVERAGE every ROW:\n\n");
  for(i = 0; i < row; i++){
    subtotal = 0;
    for(int j = 0; j < col; j++)
      subtotal += t[i][j];
    total += subtotal;
    printf("%2d:%.1lf\n", i, subtotal / col);
  }
  printf("\nThe average of all numbers: %.1lf: ", total / (row * col));
}

//找出最大值
double get_max(int row, int col, double t[row][col])
{
  double max;

  max = **t;
  for(int i = 0; i < row; i++){
    for(int j = 0; j < col; j++){
      if(t[i][j] > max)
        max = t[i][j];
    }
  }
  return max;
}

寻找志同道合的学习伙伴,请访问我的个人网页.
该内容同步发布在CSDN耳壳网.

订阅博客,及时获取文章更新邮件通知

close

订阅博客,及时获取文章更新邮件通知

古月弧

保持专注,持续进步。

文章评论

您需要 登录 之后才可以评论